ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Weboldal és Webáruház használatával kapcsolatban

A Naturland Magyarország Kft. mint adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”, vagy „Szolgáltató”) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy  www.naturland.hu, www.naturlandegeszsegcentrum.hu, www.naturlandegeszsegcentrum.eu,  (a továbbiakban: „Honlap”, „Weboldal”, vagy „Webáruház”) során általa kezelt személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Honlap látgatóit, vásárlóit (a továbbiakban: Érintett, vagy Vásárló) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Bármely Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

 1. FOGALMAK

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett” jelen dokumentumban: „törzsvásárló”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más            módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatok kezelését a Naturland Magyarország Kft. végzi.

Székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Levelezési cím: 1656 Rákoskeresztúr 1, Pf. 73.

Cégjegyzékszám: 01-09-690514

Adószám: 11615017-2-42

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: adatvedelem@naturland.hu

 1. ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

4. KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA, JOGALAPJA

  1. Regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

A Webáruházban regisztrációval és regisztráció nélkül is lehet vásárolni.

A Saját fiók létrehozásának előnye, hogy a regisztráló Vásárlónak a következő vásárlása alkalmával bejelentkezést követően saját adatait nem kell újra megadnia, rendelései állapotát nyomon tudja követni.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Felhasználónév

A felhasználónév a vásárlás céljából regisztráló felhasználónak az adatbázisba történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja, továbbá a Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként, regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása, kényelmi funkció – ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált felhasználó által korábban és rendszerben tárolt adatainak automatikus kitöltésével.

E-mail cím

Az e-mail cím a regisztráló a Felhasználónak az adatbázisba történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül

 • az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja, továbbá
 • a Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként,
 • regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása,
 • kényelmi funkció (pl. ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált felhasználó által korábban és rendszerben tárolt adatainak automatikus kitöltésével
 • szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezetéknév és Keresztnév

A regisztráló Felhasználónak az adatbázisba történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül

 • az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja, továbbá
 • a Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként,
 • regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása,
 • kényelmi funkció (pl. ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált felhasználó által korábban és rendszerben tárolt adatainak automatikus kitöltésével

szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

Megjelenítendő név

A Saját fiókban, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése során a Vásárló megszólítására szolgál

Telefonszám

A megrendeléshez kapcsolódó kapcsolattartást szolgálja. (pl. futárral történő egyeztetés)

Számlázási és Szállítási cím

 • a vásárláshoz kapcsolódó számla kibocsátásához szükséges adat biztosítása
 • a termékek kiszállításához szükséges cím biztosítása,
 • kényelmi funkció (pl. ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált felhasználó által korábban és rendszerben tárolt adatainak automatikus kitöltésével

A felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, ezért például nem szükséges, hogy az e-mail cím a Felhasználó nevét tartalmazza. A Felhasználó szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, tekintettel a Rendelet 32. cikkére.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott kapcsolattartási adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése írásbeli kérelemmel kezdeményezhető. Ha a Felhasználó nem kéri regisztrációjának törlését, úgy Adatkezelő

- az inaktív fiókok esetében az utolsó használattól számított 2 év

- az aktív fiókok esetén a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből a regisztrációs adatokat.

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználó nem tudja a regisztrációval együtt járó kényelmi funkciót igénybe venni, nem jogosult felhasználói fiók létrehozására.

Adatfeldolgozó: 4.2. pontnál meghatározott adatfeldolgozók

  1. Webáruházban történő megrendelés (Szerződés teljesítése érkekében kezelt adatok)

Adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, számla kiállítása, vásárolt termékek kiszállítása, a vásárló Érintettek nyilvántartása, a fizetés lebonyolítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, ÁSZF szerinti „Megelégedettségi garancia” biztosítása a vásárolt termékre.

Kezelt adatok köre:

 • Elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám
 • Számlázási adatok: keresztnév és vezetéknév (Cég esetén cégnév, adószám), cím
 • Szállítási adatok (amennyiben eltér a számlázási adattól): keresztnév, vezetéknév, (Cég esetén cégnév) cím, telefonszám
 • Rendelés jegyzetek (nem kötelező): megjegyzés az eladónak, szabadon szerkeszthető az Érintett által
 • Megrendelés tartalma: rendelésszám, rendelt termékek cikkszáma, neve, ára, mennyisége, szállítási díj összege, fizetés és szállítás módja, rendelés rögzítésének időpontja.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Megrendelések teljesítésének elmaradása, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem rendelkezik olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé tennék.

Adatkezelés ideje

A megrendelés során megadott személyes adatok kezelése az adatok megadásával kezdődik és

 1. a kérelemre történő törlésig tart: amennyiben a törlési kérelem beérkezéséig Érintett fizetést nem kezdeményezett, illetve részére a megrendelés összeállítása még nem kezdődött meg. Ebben az esetben a Megrendelés adatok hiányában nem teljesíthető.
 2. az a) pont alá nem tartozó esetekben
  1. Függőben lévő, Hibás, Törölt Megrendelések megőzése 30 nap
  2. A Befejezett rendelések megőzése 96 hónap,
 3. a számlán feltüntetett személyes adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8. év végén kerülnek törlésre.

Adatkezelés jogalapja:

 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett Önkéntes hozzájárulása, továbbá
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik fél, valamint
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mint jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés, a számviteli kötelezettség teljesítése, melynek jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Adatfeldolgozó:

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Név

Székhely, cégjegyzékszám

Adatfeldolgozói feladat

Adatkör, melyhez hozzáfér

Digitalocean LLC

101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States

contact@digitalocean.com

tárhelyszolgáltatás, az oldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése

Megrendeléskor megadott minden adat: e-mail cím, telefonszám; Szállítási adatok: név, cím, Számlázási adatok: név, cím, adószám;

Rendelés jegyzetek; Megrendelés tartalma

Semsey Péter e.v.

1181 Budapest, Vasvári Pál u. 21/b, e.v.: 53163462

rendszergazdai feladatok

Megrendeléskor megadott minden adat: e-mail cím; Szállítási adatok: név, cím, telefonszám; Számlázási adatok: név, cím, telefonszám, adószám;

Megjegyzés az eladónak; Megrendelés tartalma

Kozák Kálmán e.v.

1202 Budapest, Pöltenberg u. 97., e.v.: 50233645

számítógépes programozás

számlázási név és cím, szállítási cím

Karakter 2000 Kft.

1202 Budapest, Pöltenberg u. 97., Cj: 01-09-661963

számítógépes programozás

számlázási név és cím, szállítási cím

Név

Székhely, cégjegyzékszám

Adatfeldolgozói feladat

Adatkör, melyhez hozzáfér

PQT-KART Kft.

1135 Budapest, Csata utca 19. B.ép. 2. em. 3., Cj: 01-09-954482

Weblapkarbantartás, tartalomszerkesztés 

Megrendeléskor megadott minden adat: e-mail cím, telefonszám; Szállítási adatok: név, cím, Számlázási adatok: név, cím, adószám;

Rendelés jegyzetek; Megrendelés tartalma

Natureland Egészségcentrum Zrt.

3060 Pásztó Naturland park, Cj: 12-10-001643

Weblapkarbantartás, tartalomszerkesztés

Megrendeléskor megadott minden adat: e-mail cím, telefonszám; Szállítási adatok: név, cím, Számlázási adatok: név, cím, adószám;

Rendelés jegyzetek; Megrendelés tartalma

Different Fejlesztő Kft.

9022 Győr, Apáca utca 51.

Cj: 08-09-004789

Weblap fejlesztés és üzemeltetés

Megrendeléskor megadott minden adat: e-mail cím, telefonszám; Szállítási adatok: név, cím, Számlázási adatok: név, cím, adószám;

Rendelés jegyzetek; Megrendelés tartalma

Vírus Média Vírus Innovációs és Szolgáltató Kft.

1082 Budapest, Práter utca 38.

Cj: 01-09-975200

Weblapkarbantartás, tartalomszerkesztés, tartalomszolgáltatás

Megrendeléskor megadott minden adat: e-mail cím, telefonszám; Szállítási adatok: név, cím, Számlázási adatok: név, cím, adószám;

Rendelés jegyzetek; Megrendelés tartalma

További adatkezelők:

-(járulékos szerződést, azaz a futárszolgáltatási szerződést teljesítő partner):

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Tevékenysége: futárszolgálat

átadásra kerülő adatkör: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, utánvétes fizetési mód esetén az utánvét értéke

adatátadás célja: megrendelt termékek kiszállítása és kézbesítése, utánvétes fizetési mód választása esetén a fizetés lebonyolítása, és az ezzel összefüggő kapcsolattartás

-(járulékos szerződést, azaz bankkártyás fizetést lebonyolító partner) – Simplepay fizetési mód választása esetén:

Név: OTP Mobil Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Tevékenysége: Simplepay bankkártyás fizetés lebonyolítása

Átadásra kerülő adatkör: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási (név, és cím, telefonszám), szállítási (név és cím telefonszám). Az adatok az Adatfeldolgozó rendszerében rögzítésre kerülnek a megszakított fizetések esetében is.

Adatátadás célja: bankkártyás fizetés esetén a tranzakció lebonyolítása, a tranzakcióval kapcsolatos ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és az Érintettek védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az OTP Mobil Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

-(járulékos szerződést, azaz Paypal fizetést lebonyolító partner) – Paypal fizetési mód választása esetén:

Név: PayPal (Europe) Sárl et Cie, SCA

Székhely: L-2249 Luxembourg, Royal Boulevard 22-24., Luxemburg

Tevékenysége: Paypal fizetés lebonyolítása

Átadásra kerülő adatkör: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási adatok (név cím és cím, telefonszám), szállítási adatok (név, cím, és telefonszám), rendelés adatai (termék név, mennyiség, ár, teljes vételár).

Adatátadás célja: Paypal fizetés esetén a tranzakció lebonyolítása, a tranzakcióval kapcsolatos ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

PayPal adatvédelmi nyilatkozat elérhető: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

  1. Webáruház vásárlói levelezés, kapcsolattartás, panasz

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Naturland Magyarország Kft-vel, a fogyasztói igények elintézése, az érintett és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

Ha az Érintettnek a webáruházzal, termékekkel kapcsolatos kérdése, panasza merül fel, a jelen tájékoztatóban és a webáruház felületén, www.naturland.hu weboldalon elhelyezett ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Adatkezelési ideje, kezelt adatok köre: Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított 5. év végével törli. Kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, melyeket 8 évig tárol, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, jogszabályi kötelezettség teljesítése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A§ (7) bekezdése alapján.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely, cégjegyzékszám

Adatfeldolgozói feladat

Adatkör, melyhez hozzáfér

Semsey Péter e.v.

1181 Budapest, Vasvári Pál u. 21/b, e.v.: 53163462

rendszergazdai feladatok

levelezés, kapcsolattartás, panaszkezelés során megadott bármely személyes adat

  1. Kapcsolatfelvétel Honlapon keresztül

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Naturland Magyarország Kft-vel, az Érintetti igények elintézése, az érintett és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

Ha az Érintettnek bármilyen kérdése, panasza merül fel a Kapcsolat menüpont alatt található űrlap kitöltésésvel, vagy a Honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Adatkezelési ideje, kezelt adatok köre: Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított 5. év végével törli. Kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, melyeket 8 évig tárol, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely, cégjegyzékszám

Adatfeldolgozói feladat

Adatkör, melyhez hozzáfér

Semsey Péter e.v.

1181 Budapest, Vasvári Pál u. 21/b, e.v.: 53163462

rendszergazdai feladatok

levelezés, kapcsolattartás, során megadott bármely személyes adat

  1. A biztonsági mentésekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az informatikai rendszerek védelmével kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).

Ennek megfelelően Adatkezelő – az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének megakadályozása érdekében – a személyes adatokat is tartalmazó adatbázisának adataiból, az Adatkezelő szervereire, és külön adathordozóra rendszeresen napi, havi, éves biztonsági mentést készít.

Kezelt személyes adatok: a biztonsági mentésben megtalálható személyes adatok

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja.

A biztonsági mentések tárolásának helye: Adatkezelő székhelyén.

Az adatkezelés időtartama: A biztonsági mentések tárolásának időtartama: napi mentések esetén 30 nap, havi mentések esetén 1 év, éves mentések esetén 10 év.

A biztonsági mentések törlésének rendje: A megőrzési időn túli biztonsági mentések a Rendszergazda által törlésre kerülnek.

A biztonsági mentéshez való hozzáférés: A biztonsági mentésekhez a Rendszergazdák férhetnek hozzá, mivel azok digitálisan, illetve fizikálisan biztonságosan elkülönítésre kerültek.

A biztonsági mentések visszaállítása csak és kizárólag a rendszer megsemmisülése vagy adatvesztés esetén történhet, az erre feljogosított Informatikai vezető kezdeményezésére és a cég ügyvezetőjének jóváhagyásával.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely, cégjegyzékszám

Adatfeldolgozói feladat

Adatkör, melyhez hozzáfér

Semsey Péter e.v.

1181 Budapest, Vasvári Pál u. 21/b, e.v.: 53163462

rendszergazdai feladatok

Megrendeléskor megadott minden adat: e-mail cím; Szállítási adatok: név, cím, telefonszám; Számlázási adatok: név, cím, telefonszám, adószám;

Megjegyzés az eladónak; Megrendelés tartalma, kapcsaolattartáskor, levelezéskor, panaszkezeléskor megadott bármely személyes adat

  1. Egyéb célú adatkezelés

Adatkezelés

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Partnerkereső

Név

Cím

Szerződéses kapcsolat időtartama

Forgalmazott termékek kiskereskedelmi értékesítésének elősegítése

Érintett önkéntes hozzájárulása

Munkatársaink, elérhetőségei

Név

beosztás

E-mail

Telefon

Jogviszony fennállása alatt

Kapcsolatfelvétel elősegítése

Szerződéses kötelezettség teljesítése

   1. Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés)

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Adatkör, melyhez hozzáfér

Digitalocean LLC

101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States

contact@digitalocean.com

tárhelyszolgáltatás, az oldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése

4.6.1.pontban meghatározott személyes adatok

PQT-KART Kft.

1135 Budapest, Csata utca 19. B.ép. 2. em. 3., Cj: 01-09-954482

Weblapkarbantartás, tartalomszerkesztés 

4.6.1.pontban meghatározott személyes adatok

Natureland Egészségcentrum Zrt.

3060 Pásztó, Naturland park, Cj: 12-10-001643

Webáruház fejlesztés, és üzemeltetés

4.6.1.pontban meghatározott személyes adatok

Different Fejlesztő Kft.

9022 Győr, Apáca utca 51.

Cj: 08-09-004789

Weblap fejlesztés és üzemeltetés

4.6.1.pontban meghatározott személyes adatok

Vírus Média Vírus Innovációs és Szolgáltató Kft.

1082 Budapest, Práter utca 38.

Cj: 01-09-975200

Weblapkarbantartás, tartalomszerkesztés, tartalomszolgáltatás

4.6.1.pontban meghatározott személyes adatok

    1. Technikai adatok, Honlap látogatás adatai

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, az Érintett személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az Érintett azonosítására nem alkalmasak.

Kezelt adatok köre: Technikai adatok, mint az Érintett IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe, melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplóz.

Adatkezelés célja: Weboldal külső támadásainak megakadályozása, információ biztonsági okok.

Az adatkezelés időtartama: Naplózás időpontjától számított 30 nap.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

    1. Cookie-k kezelése

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el az Érintett eszközére a honlapok (webszerverek) megnyitása során. A weboldalak ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a felhasználók érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a honlapjaink látogatottsági adatainak elemzésére.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. A Honlap által elhelyezett cookie-k 30 perc és 2 év közötti időtartamra kerülnek eltárolásra az érintett eszközén, amennyiben böngészőjében a lejáratot megelőzően nem törli a cookie-t.

A cookie-k kezelése során nem történik személyes adatkezelés.

Hogyan tudja a cookie-k használatát szabályozni?

Az érintett a böngészője beállításával tudja szabályozni a cookie-k használatát. Amennyiben az érintett böngészője úgy van beállítva, hogy engedélyezi a cookie-kat, akkor az az érintett részéről a cookie-k használatához való hozzájárulásnak minősül.

A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát.

Ha az érintett a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a honlapok vagy azok bizonyos funkciói elérhetetlenné, vagy használhatatlanná válnak mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor lehetősége nyílik a beállítások, és ezáltal a cookie-k használatának módosítására.
Érintett a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a cookie-kat, amelyek korábban kerültek eltárolásra a számítógépén.

Sütik törlése

Az érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Ha a Felhasználó többet szeretne megtudni arról, hogy böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el a saját böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Honlap által használt cookie-k

Adatkezelő a Webshop kapcsán a WooCommerce platformját alkalmazza.

A Honlap látogatása során az alábbi WooCommerce által biztosított cookie-k kerülhetnek elhelyezésre az érintett eszközén.

A Honlap működéshez szükséges cookie-k:

Ezen cookie-k segítenek használhatóvá tenni a Honlapot azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A Honlap ezen cookie-k nélkül nem tud megfelelően működni.

Név

Funkció

wordpress_test_cookie

WordPress által létrehozott cookie. Segítségével ellenőrzi, hogy az Ön böngészőjében engedélyezve van-e a cookie-k használata.

wordpress_sec

WordPress által létrehozott cookie. A Weboldalra való bejelentkezése során keletkezett autentikációs adatok tárolására szolgál.

wordpress_logged_in

WordPress által létrehozott cookie. Segítségével képes azonosítani Önt, illetve eldönteni, hogy be van-e jelentkezve a Weboldalra.

woocommerce_cart_hash

WooCommerce által létrehozott cookie. Az Ön kosarának tartalmáról, illetve annak változásáról biztosít információt a WooCommerce számára.

woocommerce_items_in_cart

WooCommerce által létrehozott cookie. Az Ön kosarának tartalmáról, illetve annak változásáról biztosít információt a WooCommerce számára.

wp_woocommerce_session

WooCommerce által létrehozott cookie. Segítségével végzi az Ön kosarának azonosítását.

Név

Funkció

saferpaycw-woocommerce-context-key

Weboldalon használt Saferpay WooCommerce Payment Gateway által létrehozott cookie. Segítségével biztosítjuk Önnek a biztonságos fizetési lehetőségeket a Webáruházban.

saferpaycw-woocommerce-context-id

Weboldalon használt Saferpay WooCommerce Payment Gateway által létrehozott cookie. Segítségével biztosítjuk Önnek a biztonságos fizetési lehetőségeket a Webáruházban.

    1. Külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül, azaz Érintett számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, az Érintett böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni Az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintett (azaz remarketing tevékenységet folytatnak) informatikai eszközén.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

     1. Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

címen tájékozódhat, ahol a cookie-k letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

A Weboldal külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek.

Ezekért pedig az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

     1. Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldal használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

     1. Google Adwords

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 1. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult. Adatkezelő az egyes adatkezelési eseteknél feltűntetett adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 1. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Tárhelyszolgáltató:  Digitalocean LLC (székhely: 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States, e-mail: contact@digitalocean.com) szerverein találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 1. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK
  1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére, kivéve, ha az Érintett azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.) első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő a rendelkezésére.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 7. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

  1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

  1. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  1. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  1. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse, és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható az Érintett által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Az Érintett a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult az Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő be tudja azonosítani az igénylő Érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az Érintett e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg az Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

  1. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli az Érintettet rendszeréből.

Az Érintett tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) tud.

  1. Kérelem teljesítésének határideje, eljárási szabályok

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 7.1.-7.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adtakezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11,

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu fordulhat

vagy

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
  1. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen az Érintett tiltakozik.

Ha az Érintett a Honlapon keresztül elérhető bármely szolgáltatás igénybevételéhez vagy egyéb célból megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adtakezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2021. november 15.